Bieżące wsparcie biznesu

Wspieramy naszych Klientów we wszystkich aspektach działalności gospodarczej, udzielając wsparcia prawnego w codziennej pracy. Znamy i realizujemy każdy model obsługi prawnej przedsiębiorców, dostosowany do potrzeb naszych Klientów.
Oprócz doradztwa strategicznego bieżąco n
adzorujemy proces kontraktowania, redukujemy ryzyka prawne oraz czuwamy nad bezpieczeństwem obrotu. 

rpr_zarzad

Oferujemy zróżnicowane modele stałej obsługi prawnej, adekwatne do wielkości przedsiębiorstw i potrzeb Klientów. Od współpracy w niewielkim zakresie, w miarę pojawiajacych się spraw do pełnej integracji z wewnętrznym działem prawnym i koordynacji całej obsługi prawnej - którą jesteśmy w stanie także kompleksowo zorganizować i wdrożyć do działania w ramach struktury firmy.

W ramach stałej obsługi prawnej w większym zakresie integrujemy usługi prawne z bieżącą działalnością Klientów, badamy ich potrzeby i proponujemy rozwiązania pozwalające bezpieczniej osiągać zamierzone cele.

Rozwiń Zwiń separator

Spory i postępowania sądowe

Doradzamy i reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach sporów, w tym we wszystkich instancjach postępowania sądowego. Odpowiednio planując strategię procesową, pomagamy realizować cele biznesowe naszych Klientów.

W ramach praktyki dotyczącej sporów i postępowań sądowych, kancelaria prowadzi analizę roszczeń, pomaga wypracować odpowiednią strategię oraz doradza Klientom zarówno w przedsądowej fazie sporu, jak również w toku całego procesu sądowego.  

Naszych Klientów wspieramy w procesie wymiany korespondencji oraz w czasie bezpośrednich negocjacji, które niejednokrotnie umożliwiają zakończenie sporu jeszcze na etapie przedsądowym. 
W razie skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe, reprezentujemy Klientów przed sądami wszystkich instancji oraz w postępowaniach egzekucyjnych.


Najczęstszym rodzajem sporów sądowych, w których występują prawnicy kancelarii są roszczenia wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania umów, a także wszelkiego rodzaju roszczenia wynikłe w toku realizacji zobowiązań umownych. Kancelaria świadczy pomoc prawną także w zakresie spraw związanych m.in. ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji, prawami własności intelektualnej oraz prawem pracy.

Dochodząc roszczeń naszych klientów, korzystamy z szerokiego wachlarza środków prawnych przewidzianych przez przepisy prawa. W sprawach, w których nasi klienci są stroną pozwaną, wytrwale bronimy ich interesów.

Rozwiń Zwiń separator

Transakcje i umowy handlowe

Rozumiemy znaczenie kwestii związanych z zaciąganiem i realizacją zobowiązań umownych - zawieranie i wykonywanie umów jest przecież esencją działalności gospodarczej. Przygotowujemy i wspieramy realizację istotnych transakcji. Tworzymy, opiniujemy i pomagamy negocjować wszelkiego rodzaju umowy handlowe. 

W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów wszelkich umów, zarówno wzorców umów do wielokrotnego stosowania przy określonego typu transakcjach, jak i przygotowywanie umów „szytych na miarę”, odpowiednio dostosowanych do potrzeb i specyfiki danego stosunku prawnego;
 • przygotowywanie opinii prawnych na temat umów lub poszczególnych postanowień, w tym udzielanie odpowiedzi na bieżące pytania związane z realizacją umów już zawartych;
 • badanie umów już stosowanych przez Klienta i przygotowanie raportów z tych badań, zwierających analizę potencjalnych zagrożeń, wnioski oraz propozycje zmian;
 • prowadzenie szkoleń dla osób zawierających w imieniu spółki umowy z kontrahentami (np. w zakresie trybów zawierania umów, kontroli umocowania osób reprezentujących kontrahentów, typowych błędów popełnianych przy zawieraniu umów, prawidłowego określania stron umów, wstępnej kontroli umów pod kątem „kruczków prawnych” i potencjalnie niebezpiecznych lub problematycznych postanowień);
 • zapewnienie wsparcia prawnego w toku negocjacji związanych z zawieraniem umów.
Rozwiń Zwiń separator

Spółki handlowe

Kancelaria prowadzi ogólną obsługę korporacyjną spółek handlowych, w ramach której oferujemy wsparcie w tworzeniu, prawidłowym funkcjonowaniu, przekształceniach i likwidacjach spółek handlowych.

Przygotowujemy projekty wszelkich dokumentów statutowych, organizujemy i prowadzimy zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach rejestrowych oraz innych sprawach związanych z wewnętrzną działalnością spółek.

Kancelaria na stałe współpracuje z mającym wieloletnie doświadczenie notariuszem. Dzięki temu wszelkie czynności korporacyjne wymagające udziału notariusza realizowane są w formie oraz terminach dogodnych dla naszych Klientów.

Rozwiń Zwiń separator

Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną związaną z realizacją zamówień publicznych zarówno na rzecz Wykonawców jak i Zamawiających. Nasza obsługa obejmuje wszelkie etapy postępowania, począwszy od sporządzenia dokumentacji przetargowej, aż do złożenia ewentualnych środków ochrony prawnej. 

Oferta dla Wykonawców obejmuje:

 • pomoc w przygotowaniu bądź weryfikacji oferty pod kątem zgodności z SIWZ;
 • analiza ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie oraz realizacją zamówień publicznych;
 • reprezentacja Klienta w toku całego postępowania przetargowego;
 • przygotowywanie opinii oraz informacji prawnych związanych z Prawem zamówień publicznych;
 • przygotowywania środków ochrony prawnej oraz reprezentacja Klienta w toku postępowań przez Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • doradztwo oraz nadzór prawny nad realizacją zamówienia publicznego;
 • przygotowywanie bądź analiza umów z podwykonawcami, konsorcjantami czy też jakimikolwiek innymi podmiotami uczestniczącymi w procesie realizacji zamówienia publicznego. 

Oferta dla Zamawiających obejmuje:

 • pomoc w przygotowaniu bądź weryfikacji dokumentacji przetargowej, w tym w szczególności Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz istotnych postanowień umownych;
 • reprezentacja Klienta w toku całego postępowania przetargowego, w tym w zakresie weryfikacji i oceny złożonych ofert pod kątem ich zgodności z SIWZ;
 • przygotowywanie opinii oraz informacji prawnych związanych z Prawem zamówień publicznych;
 • reprezentacja Klienta w toku postępowań przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami;
 • doradztwo oraz nadzór prawny nad realizacji zamówienia publicznego.
Rozwiń Zwiń separator

Inwestycyjne procesy budowlane / FIDIC

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej skomplikowanych inwestycji infrastrukturalnych pozwoliło prawnikom kancelarii wypracować skuteczne i sprawdzone metody identyfikacji oraz oceny ryzyk występujących w toku procesu budowlanego.

W celu zapewnienia naszym klientom wszechstronnej oraz dopasowanej do ich potrzeb obsługi prawnej, identyfikacja oraz ocena tych ryzyk przybiera postać audytu prawno‑technicznego, który jest przygotowywany przy wsparciu renomowanych inżynierów oraz ekonomistów.

Kompleksowa ocena prawno-techniczna umożliwia precyzyjną analizę ścieżki krytycznej przebiegu procesu budowlanego, która to analiza z jednej strony pozwala podjąć działania zaradcze, które mają na celu przywrócenie prawidłowej realizacji inwestycji, a z drugiej strony jest niezbędna przy formułowaniu roszczeń czasowych lub finansowych. Ponadto prawidłowa i wystarczająco szybka identyfikacja oraz ocena ryzyk, umożliwia przygotowanie odpowiedniej strategii postępowania, która może zapewnić naszym klientom przewagę w przypadku potencjalnego sporu przed sądem powszechnym bądź arbitrażowym. 

Oferta kancelarii w zakresie obsługi inwestycyjnego procesu budowlanego skierowana jest zarówno do Wykonawców jak i Inwestorów.

Rozwiń Zwiń separator

Windykacja należności

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że skuteczna windykacja należności jest niejednokrotnie jedyną szansą na zachowanie przez wierzyciela płynności finansowej. Prawnicy kancelarii dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu, wykorzystują pełen wachlarz środków, które umożliwiają skuteczną windykację zarówno w drodze negocjacji ugodowych jak i egzekucji komorniczej. 

separator

Due Diligence - audyt prawno-finansowy

Bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego oraz współpraca z doradcą podatkowym i audytorem finansowym, umożliwia prawnikom kancelarii przeprowadzanie audytów prawno-finansowych, które kończą się przygotowaniem kompleksowego i szczegółowego raportu zawierającego wnioski o prawnej i finansowej kondycji spółki wraz z określeniem obszarów ryzyk.

separator

Usługi IT / eCommerce

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów działających w sektorze IT oraz eCommerce. Usługi te dotyczą zarówno bieżącej obsługi prawnej podmiotów handlujących sprzętem IT, twórców oprogramowania i podmiotów zajmujących się wdrożeniami systemów informatycznych, jak również doradztwo związane z szeroko pojętym prawem własności intelektualnej. 

separator

Prawo pracy

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną z zakresu prawa pracy. Nasza praktyka sprowadza się w szczególności do kwestii związanych z tworzeniem strategii zatrudnienia oraz polityką personalną w przedsiębiorstwach. Przygotowujemy także regulaminy pracy i wynagradzania, kontrakty menadżerskie, umowy cywilno-prawne oraz wszelkie dokumenty wewnętrzne. W razie potrzeby reprezentujemy pracodawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. 

separator